Skip to Content

Лисичи крал

Country: 
Bulgaria
Book Title: 
King of Foxes

Конклавът на сенките е преобразил Нокът, последния от племето на оросините, от простодушно момче в изящен и смел благородник. Konklavat of senkite is preobrazil Nokat, the last of the tribe of orosinite from prostodushno boy in graceful and brave nobleman. Той вече е Талвин Хокинс, първият фехтовач на Ролдем, и иска само едно - да отмъсти за избиването на племето си. He has already Talvin Hawkins, the first of fehtovach Roldem, and wants only one - to revenge for the massacre of their tribe.

Двама от виновниците вече са загинали от ръката му, но Тал няма да се откаже, докато не разкрие причините за убийствата и не накаже техния поръчител. Two of responsible have already died from his arm, but Tall will not give up until they reveal the reasons for the murders and not punish their guarantor. Но Конклавът е наложил своята цена за членството: той трябва да разследва Лесо Варен, магьосник с ужасна мощ. But Konklavat imposed price for its membership: it must investigate Leso Varen, joker with terrible power. За тази цел се налага да служи на херцог Каспар Оласко. To this end, having to serve Duke Kaspar Olasko. Трябва да положи клетва за вярност пред човека, който вероятно е наредил избиването на семейството му, та дори това да означава да издири враговете на херцога - членовете на Конклава и приятели на самия Нокът. Must was sworn in for true to the person who probably has ordered massacre of his family, two would mean that even sought to enemies of hertsoga - Konklava members and friends of itself Nokat.

Seperator

More things to See

Seperator